Xe xi tec
Tiêu điểm
Chia sẻ qua

 

Xe chở xăng dầu HD170  Xe chở xăng dầu HD72
 
Xe chở xăng dầu HD310  
TankLorry_WaterTankLorry_2012May14_03.png
Xe chở nước HD72 Xe chở nước HD260

 

  HD65 HD72 HD120 HD170 HD260 HD310
Khối lượng 2,5 kl 4 kl 5 kl 8 ~ 10 kl 14 ~ 18 kl 20 kl

 

 
Xe tưới nước HD170  
 
Xe chở nhiên liệu nạp máy bay  
Thông số kỹ thuật
Chia sẻ qua